ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

[Предговор]

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Видаковић, Милован (1827.): [Предговор]. У: Кассіа царица или Травезиранъ Октавіанъ / сочиненъ Милованомъ Видаковичемъ профессоромъ. - У Пешти : трошкомъ Матице сербске, 1827., стр. III-VIII.